Bramidan hovedkontor i Danmark

Vores miljøpolitik og politik for sikkerhed og arbejdsmiljø

Bramidan Group har overordnede politikker for miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø er gældende for alle virksomhedens afdelinger.


Miljøpolitik

Lovgivning

Vi vil som minimum overholde gældende miljølovgivning, -regler og -regulativer.

Miljøledelse

Vi har indført et miljøledelsessystem for effektivt at kunne reducere virksomhedens miljøpåvirkninger og gennemføre løbende miljøforbedringer.

Ressourcer og affald

Vi vil gennem produktionsplanlægning fokusere på optimal udnyttelse af råvarer og hjælpestoffer, således at ressourceforbruget og affaldsmængden minimeres. Virksomhedens forbrug af maling og maleaffaldet har høj prioritet. Vi opbevarer og håndterer råvarer, hjælpestoffer samt affald miljømæssigt forsvarligt, således at spild og risiko for uheld begrænses til et minimum.

Udledning og energi

Vi fortsætter med at finde måder, hvorpå vi kan reducere udledningen af organiske opløsningsmidler fra malerprocessen, gennem produktionsplanlægning samt valg af malingstyper.

Vi arbejder systematisk med reduktion af energiforbrug med særlig vægt på ventilation, trykluftsystemet og varmeanlægget.

Egenkontrol

Vores mål er gennem systematisk vedligeholdelse af anlæg og renseforanstaltninger at undgå uheld og driftsforstyrrelser.

Vi gennemfører egenkontrol og miljøregistreringer på udvalgte forurenende processer med særlig vægt på virksomhedens male- og tørreproces.

Nye anlæg og ændringer

Vi lader miljø- og energiforhold indgå i vurderingerne i forbindelse med nye anlæg eller produktionsændringer.

Medarbejdere

Vi inddrager aktivt vores medarbejdere i miljøspørgsmål vedrørende forhandlere gennem løbende information og uddannelse.

Miljøredegørelse

Vi udarbejder miljønøgletal hvert år i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Dette muliggør en nøje overvågning af miljøbelastningen og en åben dialog med virksomhedens kunder, leverandører og andre interessenter.

Miljøregnskab

Bramidan arbejder hen imod at føre et internt miljøregnskab.


Arbejdsmiljø- og sikkerhedspolitik

Målet med Bramidans arbejdsmiljø- og sikkerhedspolitik er at prioritere arbejdsmiljøet og sikkerheden højt i virksomhedens daglige drift, og her igennem sikre medarbejdernes sikkerhed og sundhed ved udførelse af deres daglige arbejde.

Bramidan har en sikkerhedsorganisation bestående af et sikkerhedsudvalg og to sikkerhedsgrupper - en gruppe for produktion og teknik og en gruppe for administration og montage og service. Endvidere er der udpeget en daglig sikkerhedsleder.

Lovgivning

Vi vil som minimum overholde de arbejdsmiljølove og -regler, som er pålagt af myndighederne.

Miljøledelse

Vi integrerer arbejdsmiljø og sikkerhed i virksomhedens miljøledelsessystem.

APV

Vi vil løbende opdatere status på virksomhedens APV og to gange årligt foretage en arbejdsmiljøgennemgang på virksomheden.

Ulykker

Vi har opbygget et system til registrering af arbejdsulykker.

Medarbejdere

Vi lægger vægt på uddannelse og træning af medarbejdere i arbejdsmiljø og sikkerhed for at fremme motivation og engagement. Vi sikrer os, at nye medarbejdere gennemgår instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Nye anlæg og ændringer

Ved produktionsændringer eller udvidelser foretages arbejdsmiljø- og sikkerhedsvurderinger før iværksættelse.

keyboard_arrow_up